Installations/sculputre > Old Times

Sari, cotton, pine needles
Pine Needle Sari
2006

30 Feet H X 3 Feet W
Cotton and pine needles